ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Trade off Between Qualitative Characteristic

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ คือ (Trade off Between Qualitative Characteristic)

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ (Trade off Between Qualitative Characteristic) หมายถึง ผู้จัดทำงบการเงินต้องหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพต่างๆเพื่อให้งบทำงบการเงินได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ผู้จัดทำงบการเงินจึงจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกล่าว

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top