บัญชี 5 หมวด เลขที่ ผังบัญชี ซื้อมาขายไป (ชื่อ) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจ รหัส Express Excel

ผังบัญชี
ผังบัญชี

ผังบัญชี

ผังบัญชี ( chart of account ) หมายถึงโครงสร้างบัญชีต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบบัญชี โดยการให้ชื่อและเลขของบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมดของกิจการและจัดให้เป็นหมวดหมู่ อย่างมีระเบียบ บัญชีทั้งหมดแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ  ได้ดังนี้

ผังบัญชีประกอบไปด้วย ดังนี้

 

ชื่อบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นด้วยเลข
สินทรัพย์1
หนี้สิน2
ส่วนของเจ้าของ (ทุน)3
รายได้4
ค่าใช้จ่าย5
ผังบัญชี 5 หมวด
ผังบัญชี 5 หมวด

ตัวเลขถัดไปหลังจากนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการกำหนดชนิดของบัญชีว่าเป็นประเภทใด แต่ควรแบ่ง ไล่จาก หมุนเวียน และตามด้วย ไม่หมุนเวียน เผื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานบัญชี

ยกตัวอย่าง เช่น บัญชีแยกประเภท สินทรัพย์

  • กำหนดให้ 11 = บัญชีเงินสด
  • กำหนดให้ 12 = บัญชีรายการเทียบเท่าเงินสด
  • กำหนดให้ 13 = บัญชีลูกหนี้การค้า
  • กำหนดให้ 14 = บัญชีอุปกรณ์สำนักงาน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจการแต่ละประเภทว่าควร มีการแบ่งรายการออกเป็นปลีกย่อย จำนวนเท่าใด กี่หลัก กี่เลขบัญชี

ตัวอย่าง ผังบัญชี

ตัวอย่างผังบัญชีบริษัท

ตัวอย่างผังบัญชีบริษัท

หมวดที่ 1 สินทรัพย์

เลขที่บัญชีชื่อบัญชี
11000บัญชีเงินสด
12000บัญชีลูกหนี้การค้า-ในประเทศ
12100บัญชีลูกหนี้การค้า-ต่างประเทศ
13000บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง
14000บัญชีเครื่องตกแต่งสำนักงาน
15000บัญชีอุปกรณ์สำนักงาน
16000บัญชีรถยนต์
17000บัญชีอาคาร

หมวดที่ 2 หนี้สิน

เลขที่บัญชีชื่อบัญชี
21000บัญชีเจ้าหนี้การค้า (ระยะสั้น)
21100บัญชีเจ้าหนี้การค้า (ระยะยาว)
22000บัญชีเงินเดือนและค่าแรงค้างจ่าย
23000บัญชีค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย

หมวดที่ 3 ส่วนของเจ้าของ

เลขที่บัญชีชื่อบัญชี
31000บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว
32000บัญชีกำไรขาดทุน

หมวดที่ 4 รายได้

เลขที่บัญชีชื่อบัญชี
41000บัญชีรายได้จากการให้บริการ
42000บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่าย

เลขที่บัญชีชื่อบัญชี
51000บัญชีเงินเดือนและค่าแรง
52000บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย
53000บัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
54000บัญชีค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
55000บัญชีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
56100บัญชีค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน
56200บัญชีค่าเสื่อมราคา-รถยนต์
56300บัญชีค่าเสื่อมราดา-อาคาร
ค่าเสื่อมราคาอาจเริ่มด้วย 56100 เนื่องจาก 56000 ให้ถือว่าเป็นบัญชีคุม ค่าเสื่อมราคา

ผังบัญชีของแต่ละกิจการไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอยู่ที่ลักษณะของการดำเนินงาน ความละเอียดของแต่ละองค์กร การกำหนดตัวเลขนี้เป็นที่นิยมใช้กัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน

ผังบัญชีคืออะไร

ผังบัญชี คือ รายการบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับสินสันทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่กิจการมีอยู่ในระบบบัญชีของกิจการ โดยจัดให้มีชื่อและหมวดหมู่บัญชีอย่างเป็นระเบียบ

สินทรัพย์อยู่หมวดไหน

บัญชีสินทรัพย์ อยู่หมวด 1

หนี้สินอยู่หมวดไหน

บัญชีหนี้สิน อยู่หมวด 2

ส่วนของเจ้าของอยู่หมวด

บัญชีส่วนของเจ้าของ หรือ ทุน อยู่หมวด 3

บัญชี 5 หมวด มีอะไรบ้าง

การจัดหมวดหมู่ของบัญชี แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. หมายเลข 1 = สินทรัพย์
2. หมายเลข 2 = หนี้สิน
3.หมายเลข 3 = ส่วนของผู้ถือหุ้น
4. หมายเลข 4 = รายได้
5. หมายเลข 5 = ค่าใช้จ่าย

บัญชีสินทรัพย์มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างบัญชีสินทรัพย์ เช่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน , สินทรัพย์หมุนเวียน , เงินสดและเงินฝากธนาคาร,เงินสด , เงินฝากธนาคาร , บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน , บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ , ลูกหนี้กรมสรรพากร , ภาษีซื้อ , ลูกหนี้กรมสรรพากร , ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ , ภาษีซื้อรอตัดจ่าย(เช่าซื้อ) , สินค้าคงเหลือ , ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น

บัญชีหนี้สินมีอะไรบ้าง


ตัวอย่างบัญชีหนี้สิน เช่น หนี้สินหมุนเวียน , เจ้าหนี้การค้า , เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ , เจ้าหนี้การค้า-ต่างประเทศ , เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า , เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ , เงินกู้ยืมธนาคาร หนี้สินหมุนเวียนอื่น , เงินปันผลค้างจ่าย , ดอกเบี้ยค้างจ่าย , เงินประกันสังคมค้างจ่าย , ค่าภาษีธุรกิจค้างจ่าย , ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย , ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 เป็นต้น

บัญชีส่วนของเจ้าของ/ทุน มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างบัญชีส่วนของเจ้าของ/ทุน เช่น ทุนเรือนหุ้น , สำรองตามกฎหมาย , กำไร(ขาดทุน) สะสม , กำไร(ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว , กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร , กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

บัญชีรายได้มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างบัญชีรายได้ เช่น รายได้จาการขายสินค้า , รายได้จาการขายสินค้าเชื่อ , รายได้จาการขายสินค้าสด , รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย , เพิ่มหนี้ , รายได้จากการบริการ , รายได้จากการโฆษณา , รายได้จากการจดทะเบียน , รายได้อื่น ๆ , รายได้จากการขายเบ็ดเตล็ด , ดอกเบี้ยรับ , กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ , กำไร(ขาดทุน) จากการปริวรรตเงินตรา , เงินปันผล , รายได้อื่น ๆ เป็นต้น
 

บัญชีค่าใช้จ่ายมีไรบ้าง

ตัวอย่างบัญชีค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุนขาย , สินค้าคงเหลือต้นงวด , ซื้อสินค้าสำเร็จรูป , ซื้อสินค้าสำเร็จรูป , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อ , ส่งคืนและส่วนลดรับ , สินค้าคงเหลือปลายงวด , ต้นทุนขายบริการ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าแรงบริการ , ค่าไฟฟ้าน้ำประปา , ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top