คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของสินค้า ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี The Flow of Goods

คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของสินค้า

คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของสินค้า คือ (The Flow of Goods)

คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของสินค้า (The Flow of Goods) หมายถึง ปัจจัยภายนอกมีผลต่อการกำหนดราคาจำหน่ายของสินค้า โดยราคาของสินค้าจะต้องมีความสอดคล้องต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ผู้บริหารจะต้องสามารถพยากรณ์สภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการกำหนดราคาขององค์กรในตลาด เพื่อกำหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ด้านราคาให้มีความสอดคล้องเหมาะสม หรือโดยการปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ขององค์กร ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีระดับราคาที่เหมาะสมออกมาจำหน่าย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top