แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ
แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย
แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย
แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย K Cyber for SME
แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย K Plus SME
แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคาร ธกส.
ใบกำกับภาษี ปี 2558
ใบจ่ายเงินเดือน
ใบเบิกค่ายานพาหนะ
ใบเบิก-เคลียร์เงินทดรอง
ใบสรุปการจ่ายเงินเดือน
ใบสำคัญรับ-จ่าย
ฟอร์มสมัครงาน
ฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (Half)
สัญญากู้ยืมเงิน
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าอาคาร
สัญญาว่าจ้างการทำงาน
หนังสือยินยอมให้ใช้รถ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เต็มA4

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร
หนังสือรับรอง (อายุไม่เกิน 1 เดือน) นำตัวจริงไปด้วย
ตรายางบริษัท
บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านของกรรมการ
บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน ของหุ้นส่วน(ในกรณีที่หุ้นส่วนถือหุ้นเกิน 20 %)
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
*** หากหุ้นส่วนถือหุ้นเกิน 20% ต้องนำผู้ถือหุ้นไปด้วย
*** เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารและรายละเอียด เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร