ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ดเงินลงทุน 760 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 200 คน

[Total: 86 Average: 5]

ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ดเงินลงทุน 760 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 200 คน”     

                         นายอิทธิพล ช้างหลำ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อ
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 23 ราย  มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 760 ล้านบาท  และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 191 คน  ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้แก่

                       1.    ธุรกิจบริการ จำนวน 13 ราย (คิดเป็นร้อยละ 57 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 461 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน รับค้ำประกันหนี้ บริการให้เช่าพื้นที่อาคาร  เป็นต้น  ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์

                       2.    ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 7 ราย (คิดเป็นร้อยละ 30  ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 21 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การจำหน่าย การลงทุน การตลาด ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ  ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สเปน สิงคโปร์ และบริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์

                       3.    ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 9 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 204 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งแถบรองขอบอลูมิเนียมทำด้วยโพลีโพพีลีนให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ และการค้าส่งแคปซูลที่ใช้สำหรับบรรจุยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และสมุนไพรให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และสมุนไพร ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่นและเบลเยี่ยม

                       4.    คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 4 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 74 ล้านบาท  ได้แก่ บริการจัดหาและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 500 เควี โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ประเทศที่เข้ามาลงทุนคือ ญี่ปุ่น     

                       ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฎว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 413 ล้านบาท

                       อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 (มกราคม-พฤษภาคม 2555) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 133 ราย  มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,014 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 43  และเงินทุนเพิ่มขึ้น 1,234 ล้านบาท


 

ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ดเงินลงทุน 760 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 200 คน