รายจ่ายฝ่ายทุน คือ ( Capital Expenditures )

[Total: 908 Average: 5]

รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) หมายถึง รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ ซึ่งแตกต่างจากรายจ่ายในการดำเนินงานโดยปกติของกิจการ โดยรายจ่ายฝ่ายทุน ได้แก่  การซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักร หรือ ซื้อค่าลิขสิทธิ์ ค่าสัมปทาน เป็นต้น

รายจ่ายฝ่ายทุน

 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond