ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี

[Total: 86 Average: 5]

** หากไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี กรณีเกิดจากเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่แต่ไม่ได้รับเช็ค ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่ **

+++ โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้ +++

1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา


ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี
 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond