ประกันสังคม มาตรา 39

ประกันสังคม มาตรา 39 ?

เงินสมทบที่ต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคมเดือนละ 432 บาทต่อเดือน เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน)

ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี (กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ) ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หมายเหตุ สำหรับในปี 2556 คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบให้มีการปรับลดเงินสมทบ สำหรับผู้ประกันตนตน โดยสมัครมาตรา 39 ดังนี้ – ในปี 2556 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2556 ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม. 39 นำส่งเงินสมทบอัตราร้อยละ 7 ซึ่งผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบเดือนละ 336 บาท (4,800 x 7% = 336 บาทต่อเดือน) – สำหรับเงินสมทบในปี 2557 ทางสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบตามปกติ คือ ร้อยละ 9 ต่อเดือน ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาทต่อเดือน (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน

เหตุที่ทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน
1. ตาย
2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
3. ลาออก
4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)
5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)

อยากแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจได้ที่ไหน ?

สำนักงานประกันสังคมบางบัวทองจะใช้เว็บไซด์ของสำนึกงานประกันสังคมส่วนกลางเป็นหลักผู้ที่ต้องการทำแบบสำรวจออนไลน์สามารถเข้าไปเลือกส่วนจังหวัดนนทบุรีจากนั้นเลือกแบบสำรวจออนไลน์ จะพบเมนูดังนี้
การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซด์
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Online Poll)

ประกันสังคม มาตรา 39
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top