ใบ pr แบบฟอร์ม, po คืออะไร, ขั้นตอนการเปิด po, แบบฟอร์มใบ PO, โปรแกรม ออกใบ po, ใบ PO คือ, ใบ PR

ใบสั่งซื้อ คืออะไร ประโยชน์ของการจัดทำใบสั่งซื้อ ?

ใบสั่งซื้อ คือ ( Purchase Order ) ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ ใบ po แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด จำนวน และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย

ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ
– เปรียบเทียบราคาแต่ละบริษัท
– มีข้อมูลการซื้อกับผู้ขายรายใหญ่ที่มีของส่งแน่นนอน สามารถติดต่อธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
– ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เมื่อผิดสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีผลตามกฎหมาย
– สร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจ
– เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกาบันทึกบัญชี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top