ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี(Withholding tax)

เงินได้ถูกหักณที่จ่าย

ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย คือ ?

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย หมายถึง  เงินที่คน “จ่าย” ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลต้อง “หัก” ไว้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับคนรับที่เป็นนิติบุคคล หรือคนธรรมดาก็ได้ แล้วนำส่งเป็นภาษีให้สรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไปส่วนมากจะพบเจอได้กับกิจการประเภทให้บริการ เนื่องจากเป็นการหัก บุคคล หรือ นิติบุคคล จากการให้บริการ

ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย อยู่หมวดไหน ?

ประมาณการภาษีนิติบุคค อยู่ในหมวดสินทรัพย์

ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย อยู่ในงบอะไร ?

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่ในงบดุล

ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย บันทึกบัญชี ?

Dr ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
Cr เจ้าหนี้สรรพากร

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย

1.เมื่อกิจการด้รับเงินค่าบริการ

2.เมื่อถึงวันที่กำหนดแล้วมีการขอคืน

ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top