สินทรัพย์ความเสี่ยง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับที่ 32) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สินทรัพย์ความเสี่ยง

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และความเสี่ยงทางการเงิน

วัตถุประสงค์หลักของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน คือการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินทั้งที่เป็นรายการในงบดุลและรายการนอกงบดุล นอกจากนี้กิจการควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการเงินดังนี้

สินทรัพย์ความเสี่ยง
สินทรัพย์ความเสี่ยง
 • กิจการควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการใช้เครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ในการออกเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้นในการประกอบธุรกิจของกิจการ
 • นโยบายของฝ่ายบริหารในการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงนโยบายในเรื่องต่างๆเช่น การป้องกันความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของความเสี่ยงและข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อลดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 • นโยบายการบัญชี

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 1. การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 2. การเปิดเผยข้อมูลด้านการให้สินเชื่อ

ดังนั้นก่อนที่จะกล่าวถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงข้างต้นจึงควรทำความเข้าใจว่าเครื่องมือทางการเงินก่อให้เกิดความเสี่ยงประเภทใดบ้าง

ประเภทของความเสี่ยง

 1. ความเสี่ยงด้านราคา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในราคา(หรือมูลค่า) ของเครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงด้านราคาประกอบด้วยความเสี่ยงดังต่อไปนี้
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ลูกหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศอาจเกิดรายการกำไรหรือรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินที่เป็นลูกหนี้กับสกุลเงินที่รายงาน
 • ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ตัวอย่างเช่น พันธบัตรที่ระบุอัตราดอกเบี้ยคงที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง และจะมีมูลค่าลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้น
 • ความเสี่ยงจากตลาด คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าจะเกิดจากปัจจัยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินหรือผู้ออกเครื่องมือทางการเงินหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านราคาเกิดขึ้นได้กับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน เช่นจากอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลกระทบทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และมีผลกระทบต่อสิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ความเสี่ยงด้านราคาจึงไม่ได้มีความหมายเฉพาะแต่ทางที่ทำให้กิจการเกิดผลขาดทุนเท่านั้น แต่ยังให้ความหมายในทางที่จะทำให้กิจการเกิดผลกำไรด้วย

 1. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินจนทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายทางการเงิน เช่นความเสี่ยงด้านให้สินเชื่อที่เกิดจากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ที่คงค้างเมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระ หรือสถาบันการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาอนุพันธ์ ดังนั้นความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อจึงเกิดขึ้นเฉพาะกับสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการจึงไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในหนี้สินทางการเงิน
 2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความเสี่ยงในการระดมทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กิจการจะเผชิญกับความยุ่งยากในการระดมเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เช่นสถาบันการเงินไม่สามารถรถดมเงินทุนเพื่อชำระให้แก่ผู้ฝากเงินประเภทเมื่อทวงถาม ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจึงเป็นผลให้กิจการไม่สามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินได้ทันทีในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
 3. ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด คือความเสี่ยงที่กระแสเงินสดในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตัวเงินจะมีจำนวนเปลี่ยนแปลง เช่น ในกรณีของตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อการชำระดอกเบี้ยในอนาคนโดยผู้ออก และการรับชำระดอกเบี้ยในอนาคตของผู้ถือ แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

 1. การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวพันระหว่างการถือเครื่องมือทางการเงินชนิดที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย เช่น กิจการถือหุ้นกู้ชนิดที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้น หุ้นกู้จะมีมูลค่ายุติธรรมลดลง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน หรือที่เรียกว่าความเสี่ยงด้านราคา
 2. การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกระแสเงินสดในอนคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ กิจการจึงต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะรับรู้หรือไม่ได้รับรู้ในงบดุลเช่น
 • จำนวนเงินสูงสุด ณ วันทีในงบดุลที่กิจการอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินดังกล่าวต้องเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่กิจการมีอยู่ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ โดยไม่คำนึงถึงมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน
 • การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top