สมุดรายรับรายจ่าย ทําเอง

ทําบัญชีรายรับรายจ่าย 2 สมุด ตาราง รายรับรายจ่าย Excel ขั้นตอน ทําเอง ตัวอย่าง ดาวโหลด

สมุดรายรับรายจ่าย ทําเอง

ทําบัญชีรายรับรายจ่าย

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกธุรกิจควรทำ เพื่อเป็นการตรวจสอบถึงที่มาของรายได้ในแต่ละเดือน และรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อจะได้ทราบถึงรายการที่ต้องจ่ายออกไป ซึ่งการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายสามารถช่วยกำหนดทิศทางให้กับการดำเนินธุรกิจได้โดยตรง เพราะเมื่อคุณรู้ถึงรายการบัญชีในแต่ละเดือน ว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มจากเดือนที่ผ่าน ๆ มาเป็นอย่างไรแล้ว ก็สามารถนำมาเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในเดือนถัดไปได้ด้วย

การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นการจดบันทึกรายการข้อมูลราคาด้านการเงินของการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินตลอดจนผลของการดำเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไรและ เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่าได้กำไรหรือขาดทุน ซึ่งการบันทึก รายการรับจ่าย เป็นพื้นฐานขั้นต้นของการจัดการด้านการเงินเพื่อใช้ใน การวางแผน การควบคุมการใช้เงินให้เกิดประโยชน์

 • รายรับ คือ เงินหรือรายได้ที่เข้ามาจากการทำธุรกิจ รวมทั้งผลประโยชน์ที่สืบเนื่องมาจากการทำธุรกิจด้วย การลงบัญชีรายรับรายจ่ายต้องลงรายการทุกวัน หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ควรปล่อยให้เกิน 3 วัน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนของรายการบัญชี
 • รายจ่าย คือ เงินที่ถูกจ่ายออกไปเนื่องในกิจการนั้น ๆ ซึ่งการคำนวณรายรับและรายจ่ายนั้น ให้คำนวณในแต่ละเดือนเป็นคราว ๆ ไป

ขั้นตอนการทําบัญชีรายรับรายจ่าย

การจัดทำรายงานเงินสดรับจ่าย จะต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องรายการให้เหมาะสมกับสภาพของกิจการได้

วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่าย มีดังนี้

 1. ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับ
 2. ต้องลงรายการในรายงานเงินสดรับ – จ่าย ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย
 3. รายการนำมาบันทึก ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ และ ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฯลฯ
 4. หากมีการขายสินค้า/ให้บริการ ซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกรายการในวันที่ได้รับชำระหรือวันที่จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการนั้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ
 5. ให้สรุปยอดรายรับ และรายจ่าย เป็นรายเดือนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สมุดรายรับรายจ่าย ทําเอง
สมุดรายรับรายจ่าย ทําเอง

หมายเหตุ : การลงรายการรายรับและรายจ่ายให้ลงเป็นยอดรวมของแต่ละวันทำการ โดยมีเอกสารประกอบรายรับ และรายจ่ายดังกล่าว หรือสามารถลงรายการรายรับและรายจ่ายโดยลงรายละเอียดรายการของรายรับ – รายจ่ายที่เกิดขึ้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน

วิธีทําบัญชี รายรับ-รายจ่าย เพื่อส่งธนาคาร

การจัดทำบัญชีรับจ่ายส่งธนาคาร เพื่อยืนกู้สินเชื่อต่าง ๆ สิ่งที่จำเป็นต้องมี ( เอกสารที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อ )

 1. ต้องนำรายรับที่ได้จากการประกอบกิจการเข้าบัญชีเพื่อแสดงรายการใน STATEMENT
  • ควรนำเงินสดฝากกับบัญชีธนาคาร
  • ฝากอย่างสม่ำเสมอ หรือหากเป็นไปได้ ทุก หรือทุกสัปดาห์ เพื่อจะแสดงให้สถาบันการเงินของท่านเห็นว่า ท่านมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ
  • ไม่ควรนำเงินเข้า แล้วถอนออกภายในวันเดียวอย่างต่อเนื่อง เพราะธนาคารจะมองว่าเป็นการผ่านบัญชีเฉยๆ
  • ควรฝากในชื่อของผู้ที่ต้องการกู้ เป็นระยะเวลาหนึ่ง
 2. เก็บทั้งใบเสร็จรับเงิน และใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการเมื่อมีการรับเงินหรือจ่ายเงิน
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • บิลซื้อของที่นำมาใช้เป็นต้นทุน
  • บิลส่งของ
  • ใบเสร็จต่าง ๆ

ทําไมต้องทํารับจ่ายส่งธนาคาร

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ส่วนใหญ่ จะทำเพื่อ 1.รับรู้รายรับของกิจการตัวเอง 2.ยื่นกู้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ

ใครบ้างต้องทํารับจ่ายส่งธนาคาร ตัวอย่าง เช่น

 • อาชีพค้าขาย ธุรกิจร้านค้า งานบริการ ประเภทต่าง ๆ
 • รับจ้างทั่วไป
 • เกษตรกร ทำไร ทำนา ทำสวน
 • ผู้ประกอบที่เป็นบุคคลธรรมดา และไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ธุรกิจร้านค้า
 • ขายของออนไลน์ เป็นต้น

หมายเหตุ : ตัวอย่างประเภทนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพอิสระ ใช้สูตรการทำบัญชีเหมือนกันหมด คือ นำรายได้-ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) = กำไร/ขาทุน และข้อมูลที่จะนำมาใช้จะมีข้อแตกต่างกันบ้าง ต้องศึกษาเพิ่มเติมในธุรกิจของท่าน  เมื่อได้ข้อมูลในแต่ละวันให้นำไปใส่ลงในบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่จัดทำขึ้น

ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย เป็นการบันทึกรายรับรายจ่าย ลงในสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันโดยการทำแบบฟอร์มรายรับรายจ่าย ไม่ว่าจะจัดทำในรูปแบบของสมุดรายรับรายจ่าย หรือใช้ โปรแกรมรายรับรายจ่าย เช่น การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วย excel ง่าย ๆ

บัญชีรายรับรายจ่าย
บัญชีรายรับรายจ่าย

รายงานเงินสด รับจ่าย

กรมสรรพากรได้ออกประกาศกรมสรรพากรเพื่อช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถทราบถึงรายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบเดือนและรอบปีภาษีอันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการและไม่เป็นการเพิ่มการะจนเกินไป โดยใช้ระบบการบันทึกบัญชีอย่างง่ายซึ่งจะเป็นการบันทีกบัญชีเงินสดรับ-จ่ายเพียงเล่มเดียว

รายงานเงินสดรับจ่าย
รายงานเงินสดรับจ่าย

ส่วนประปอบรายงานเงินสด รับจ่าย มีดังนี้

 1. ช่อง “วัน/เดือน/ปี” ใช้บันทึกวันที่ เดือน และ ปี พ.ศ. ที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงิน
 2. ช่อง “รายการ” ใช้บันทีกรายละเอียดของรายการรับเงิน และจ่ายเงิน เช่น ขายสินค้า ค่าซื้อสินค้า ค่าเช่าบ้านค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เงินเดือน เป็นต้น
 3. ช่อง “รายรับ” ใช้บันทึก “จำนวนเงิน” ที่ได้รับเข้ามา ตามรายละเอียดในช่องรายการ
 4. ช่อง “รายจ่าย” เป็นการซื้อสินค้า ใช้บันทีก “จำนวนเงิน” ที่จ่ายในการซื้อสินค้าที่เที่ยวข้องกับกิจการ
 5. ช่อง “รายจ่าย” เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใช้บันทึก “จำนวนเงิน” เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 6. ช่อง หมายเหตุ กรณีขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรือซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกในวันที่ได้รับชำระหรือวันที่จ่ายค่าสินค้านั้นโดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ
สมุดรายรับรายจ่าย
สมุดรายรับรายจ่าย

ใครบ้างที่ต้องทําบัญชีรับจ่ายส่งธนาคาร

– อาชีพค้าขาย ธุรกิจร้านค้า งานบริการ ประเภทต่าง ๆ
– รับจ้างทั่วไป
– เกษตรกร ทำไร ทำนา ทำสวน
– ผู้ประกอบที่เป็นบุคคลธรรมดา และไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ธุรกิจร้านค้า
– ขายของออนไลน์ เป็นต้น

ตัวอย่างประเภทนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพอิสระ ใช้สูตรการทำบัญชีเหมือนกันหมด คือ นำรายได้-ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) = กำไร/ขาทุน

เพราะเหตุใดผู้ประกอบการจึงควรเริ่มต้น การทําบัญชี รายรับ รายจ่าย

เพราะ การเริ่มต้นทำบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการเกิดความคุ้นชินในการจัดทำ  อีกทั้งยังเป็นการง่ายยิ่งกว่าหากเริ่มจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในช่วงกลางของการดำเนินธุรกิจ เพราะอาจไม่ได้รายรับ รายจ่ายตามความจริง เนื่องจากระยะเวลาผ่านไป การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ก็อาจคลาดเคลื่อนได้นั่นเอง ดังนั้นจึงควรเริ่มต้นการทำบัญชีตั้งแต่เปิดกิจการนั้นเอง

วิธีทํารายรับรายจ่ายแบบง่าย ๆ ทําอย่างไร

1. เริ่มบันทึกรายการรับ รายจ่ายในแต่ละวันโดยแบ่งรายการออกเป็นวันในแต่ละเดือน กำหนดให้มีช่องรายการรับและจ่าย ชื่อรายการ และจำนวนเงินที่รับหรือจ่ายนั้น ๆ ด้วย รวมทั้งควรมีช่องระบุหมายเหตุที่สามารถทำให้ผู้บันทึกเข้าใจได้ง่ายด้วย
2. ลงบันทึกรายการรับ รายจ่าย ภายใน 3 วัน นับแต่เกิดรายการนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้
3. บันทึกรายรับ รายจ่ายควรแนบหลักฐาน ที่เป็นการรับหรือจ่ายเงินออกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ หลักฐานการรับหรือจ่ายเงินอื่น ๆ แต่ต้องคำนึงถึงรายการทุกชนิดที่จะนำมาบันทึกรายการในแต่ละวันนั้น ต้องเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหรือเกี่ยวเนื่องจากการทำธุรกิจด้วย
4. วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ให้สรุปยอดบัญชีทั้งรายรับและรายจ่ายจากนั้นเราก็จะรู้ผลกำไรที่เป็นส่วนต่างของการดำเนินธุรกิจในเดือนนั้น ๆ ทั้งยังสามารถนำบัญชีรายรับ รายจ่ายนี้ไปแสดงเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำบัญชีรายรับ รายจ่ายนี้มาหักค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณเงินได้สุทธิในการเสียภาษีบุคคลธรรมดาตามจริงด้วยนั่นเอง
 

รายงานเงินสดรับ จ่าย คืออะไร สำคัญอย่างไร

เป็นรายงานที่อธิบดีกรมสรรพากรได้ประกาศกำหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่จัดทำบัญชี หรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายเป็นประจำวัน โดยได้กำหนดให้ผู้ประกอบการเริ่มจัดทำรายงานเงินสดรับ – จ่าย ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549

เอกสารที่มีภาษีซื้อลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

สามารถนำมาลงในรายงานรับจ่ายได้ แต่ต้องเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจเท่านั้น สามารถนำมาลงเป็นต้นทุนของสินค้าหรือค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประโยชน์ของการทําบัญชีรายรับรายจ่าย

1. รับรู้รายรับ-รายจ่าย ของกิจการ
2. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจ
3. ช่วยให้มีการควบคุมภายในและมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี
4.กำหนดทิศทางการตลาด

การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เมื่อคุณรู้ถึงรายการบัญชีในแต่ละเดือน ว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มจากเดือนที่ผ่าน ๆ มาเป็นอย่างไรแล้ว ก็สามารถนำมาเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในเดือนถัดไปได้ด้วย

ดาวโหลด

รายงานเงินสดรับจ่าย

สมุดรายรับรายจ่าย ทำเอง

สูตร excel บัญชีรายรับรายจ่าย

แสดงสูตร excel บัญชีรายรับรายจ่าย ในแต่ละเซลล์

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 16, 2021

Leave a Comment

Scroll to Top