ประเภท สินค้า ที่ ได้ รับ การ ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

กิจการที่ได้รับยกเว้น VAT

1.การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

2.การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร

3.การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร

4.การขายปุ๋ย

5.การขายปลาป่น อาหารสัตว์

6.การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษาป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรู หรือโรคของพืชและสัตว์

7.การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน

*** กิจการตาม ข้อที่ 1. ถึง ข้อที่ 7. สามารถจะเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ ****

8.การนำเข้าสินค้าตาม ข้อที่ 2 ถึง ข้อที่ 7

9.การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

10.การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ

11.การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทางบกและทางเรือซึ่งมิใช่เรือเดินทะเล

12.การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน

13.การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์

14.การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น

15.การให้บริการ การสอบบัญชี การว่าความ

16.การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ

17.การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน

18.การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

19.การให้บริการที่เป็นงานศิลปะและวัฒนธรรม ในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

20.การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการสาธารณกุศลภายในประเทศ ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น

21.การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการ ซึ่งต้องมีลักษณะการประกอบกิจการตามที่กรมสรรพากรกำหนด คือ ต้องเป็นการวิจัยหรือบริการทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ แต่ต้องมิใช่เป็นการกระทำในทางธุรกิจ ทั้ง ผู้ผระกอบการต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือมูลนิธิ

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top