วิธีทำบัญชี รับ จ่าย

รายรับรายจ่าย 2 วิธีทำบัญชี รายรับรายจ่าย ส่งธนาคาร ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ประจำวัน

วิธีทำ บัญชีรายรับ-รายจ่าย

        เคยประสบปัญหาหรือไม่ในการประกอบกิจการแล้วไม่รู้ว่ารายรับรายจ่ายที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีถูกต้องหรือป่าว และไม่อยากจัดทำบัญชี ไม่อยากจ้างสำนักงานบัญชี ไม่ชอบวุ้นวายกับเอกสาร  

การจัดทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ส่วนใหญ่ จะทำเพื่อ 1.รับรู้รายรับของกิจการตัวเอง 2.ยื่นกู้กับสถาบันการเงินต่างๆ

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบที่เป็นบุคคลธรรมดา และไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ธุรกิจร้านค้า
  • ขายของออนไลน์

หลักๆ สิ่งที่ต้องนำมาบันทึก ในรายรับ-รายจ่าย

  • รายได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
  • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการ

เอกสารรับจ่าย จำเป็นต้องเก็บหรือไม่

       ความจำเป็นในการจัดเก็บ หากสามารถเก็บไว้ได้ ให้เป็นระเบียบควรจัดเก็บไว้ แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องจัดเก็บ แต่หากท่านคิดจะจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายแล้วท่าน ควรจัดเก็บไว้ให้เป็นระเบียบ

 

รายรับรายจ่าย

 

วิธีทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย เพื่อส่งธนาคาร

การจัดทำบัญชีเพื่อส่งธนาคารยืนกู้สินเชื่อต่างๆ สิ่งที่จำเป็นต้องมี (เอกสารที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อ)

 1. ต้องนำรายรับที่ได้จากการประกอบกิจการเข้าบัญชีเพื่อแสดงรายการใน STATEMENT
    • ควรนำเงินเข้าฝาก กับบัญชีธนาคารอย่างน้อย ทุกๆเดือน
    • ฝากอย่างสม่ำเสมอ หรือหากเป็นไปได้ ทุก หรือทุกสัปดาห์ เพื่อจะแสดงให้สถาบันการเงินของท่านเห็นว่า ท่านมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ
    • ไม่ควรนำเงินเข้า แล้วถอนออกภายในวันเดียวอย่างต่อเนื่อง เพราะธนาคารจะมองว่าเป็นการผ่านบัญชีเฉยๆ
    • ควรฝากในชื่อของผู้ที่ต้องการกู้ เป็นระยะเวลาหนึ่ง

2. ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จค่าใช้จ่ายในที่จ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการเมื่อมีการรับเงินหรือ

    • ใบเสร็จรับเงิน
    • บิลซื้อของที่นำมาใช้เป็นต้นทุน
    • บิลส่งของ
    • ใบเสร็จต่างๆ

ประเภทอาชีพ

ขอแบ่งเป็น 3 ประเภท หลัก

  1. อาชีพค้าขาย ธุรกิจร้านค้า งานบริการ ประเภทต่างๆ

  2. รับจ้าง

  3. เกษตรกร ทำไร ทำนา ทำสวน

       ทั้ง 3 ประเภทนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพอิสระ ใช้สูตรการทำบัญชีเหมือนกันหมด คือ นำรายได้-ต้นทุน(ค่าใช้จ่าย) = กำไร/ขาทุน แต่!! ข้อมูลที่จะนำมาใช้จะมีข้อแตกต่างกันบ้าง ต้องศึกษาเพิ่มเติมในธุรกิจของท่าน  เมื่อได้ข้อมูลในแต่ละวันให้นำไปใส่ลงในบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่จัดทำขึ้น 

ตัวอย่าง รายรับ-รายจ่ายร้านค้า , รายรับ-รายจ่าย ส่งธนาคาร

วันที่ 1 ซื้อสินค้า A        80     ชิ้น  ชิ้นละ        300   บาท

วันที่ 2  ขายสิ้นค้า          5      ชิ้น  ชิ้นละ        450   บาท

            ขายสินค้า         10     ชิ้น ชิ้นละ         600   บาท

                           จ่ายค่าไฟของเดือนที่แล้ว                   200   บาท

วันที่ 3  ซื้อสิ้นค้า  B      20     ชิ้น ชิ้นละ          200   บาท

   จ่ายค่าขนส่งสินค้า                              50   บาท

   ขายสิ้นค้า A     15     ชิ้น ชิ้นละ          450   บาท

   ซื้อของใส่สินค้า                                   50   บาท  

วันที่  7  ขายสิ้นค้า A     15     ชิ้น ชิ้นละ         550   บาท

วันที่  30 ขายสิ้นค้า B    10     ชิ้น ชิ้นละ         320  บาท

     จ่ายค่าโทรศัพท์                               100  บาท

     จ่ายค่าน้ำประปา                                 30  บาท

(นำข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ใส่ลงไป ตารางรายรับ-รายจ่าย)

นำมาคำนวณ

รายรับ                          26,450  บาท

รายจ่าย                        28,430  บาท

รายรับ – รายจ่าย =       -1,980  บาท 

(จะเห็นได้ว่าบัญชีราย-รายจ่ายในเดือนนี้ ขาดทุน นั้นเอง)

รับจ้างทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

       การทำบัญชีรายรับ-ร่ายจ่าย โดยปกติทั่วไป หากท่านเป็นผู้ประกอบการคนเดียว ไม่ต้องการจดทะเบียน ไม่ต้องการจัดทำบัญชีเพื่อ นำส่งส่งการเงิน แต่แค่อยากรับรู้ รายได้ ค่าใช้จ่าย ว่าอาชีพที่ทำอยู่ ก่อให้เกิด กำไร หรือขาดทุน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถจัดทำเองได้

  • พอทราบข้อมูลอยู่บ้างแล้ว
  • ไม่มีเวลา ไม่อยากทำเอง
  • อาชีพที่ท่านทำอยู่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยว (เนื่องจากท่านมีรายได้เกินกว่า 1,800,000 บาท)
  • กลัวผิดพลาด

 ท่านสามารถจ้างบุคคล หรือ สำนักงานบัญชี  ให้จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้ ไม่ถือว่าผิด

แต่สิ่งที่ท่านต้องทราบหากจะรับงาน หรือ จัดทำ บัญชีรายรับ – รายจ่าย คือ

 1. ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย หากจัดทำเป็นภาษาต่างชาติให้มีภาษาไทยกำกับ
 2. ต้องลงรายการรับ-จ่าย ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย
 3. รายการที่นำมาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย
  • ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน
  • รายจ่ายที่นำมาลงในรายงานรายรับ-รายจ่าย ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ ต้องไม่เป็นรายจ่ายส่วนตัว
  • สำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนั้น สามารถนำมาลงเป็นต้นทุนของสินค้า หรือค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน เพราะผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หากมีการขายสินค้า/ให้บริการ ซื้อสินค้า หรือจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกรายการนั้นในวันที่ได้รับชำระ หรือจ่ายชำระ โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ
  • การลงรายการรายรับและรายจ่ายสามารถลงเป็นยอดรวมของวัน โดยมีเอกสารประกอบรายรับ-รายจ่ายนั้น หรือลงแยกเป็นรายการก็ได้
  • สรุปยอดรายรับ รายจ่ายทุกๆ เดือน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน

       การบันทึกรายรับ – รายจ่าย หมายถึง การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินตลอดจนผลของการดำเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไรและ เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่าได้กำไรหรือขาดทุน ซึ่งการบันทึกรายการรับ – จ่าย เป็นพื้นฐานขั้นต้นของการจัดการด้านการเงินเพื่อใช้ใน การวางแผน การควบคุมการใช้เงินให้เกิดประโยชน์

ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายทำเอง

        การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินทั้งที่เกี่ยวกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไปในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ตลอดจนผลของการใช้จ่ายไปนั้นว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไร

ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

 • ทำให้ทราบฐานะทางการเงินว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่
 • ใช้ประกอบการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน
 • ใช้เป็นข้อมูลรายจ่ายปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เราเหลือเงินมากขึ้น

ประโยชน์ของการทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย

– ทำให้มีแผนจัดการรายรับ-รายจ่าย ที่มีประโยชน์ ความต้องการและความจำเป็น
– ทำให้มีหลักฐานในการรับและจ่ายเงินอย่างมีระเบียบ
– ช่วยลดปัญหาการใช้จ่ายเงินมากกว่ารายรับ
– ช่วยให้สามารถจัดสรรเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้
– ช่วยให้เป็นคนที่มีเหตุผลและรู้จักค่าของเงินมากขึ้น
– สามารถเปรียบเทียบงบประมาณกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อผลไปปรับปรุงการวางแผนการใช้จ่ายเงินครั้งต่อไป

ส่วนประกอบที่สําคัญ ของบันทึกรายรับ-รายจ่าย มีอะไร

– ชื่อบัญชีรายรับ-รายจ่าย
– วัน เดือน ปี ที่เกิดรายรับ-รายจ่าย
– รายการรับเงินหรือจ่ายเงิน
– จำนวนเงินที่รับหรือจ่ายจริง
– ยอดรวมรายรับและรายจ่ายทั้งหมด
– ยอดเงินคงเหลือเมื่อรายรับสูงกว่ารายจ่าย

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 25, 2021

Leave a Comment

Scroll to Top