ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ คือ (Trade off Between Qualitative Characteristic)