ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว คือ ( Issued and Paid-up Sheare Capital )