หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย 2 ข้อ ห้างหุ้นส่วน จะต้อง เลิกกิจการ และทำการ ชำระบัญชี