มาตรา 65 ทวิ 5 เงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน ที่ มี มูลค่า เป็น เงินตรา ต่าง ประเทศ