ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 คือ (Withholding tax payable)

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย …

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 คือ (Withholding tax payable) Read More »