ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 คือ(Withholding tax payable)

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 หมายถึง เงินภาษี …

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 คือ(Withholding tax payable) Read More »