การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่

การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่