PO PR คือ อะไร 6 Purchase Order ใบสั่งซื้อสินค้า แบบฟอร์ม ตัวอย่าง

PO

PR คือ

ใบขอซื้อ  คือ ( Purchase requisition ) หมายถึง เป็นเอกสารที่ บอกถึงความต้องการในการจัดซื้อ ว่าต้องการอะไรบ้าง เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อ ไปจัดหาร วัตุดิบ สินค้า หรือ สิ่งของที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบราคา หรือ ความเร็วในการจัดส่งสินค้า ของแต่ละเจ้า เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกับใบสั่งซื้อ “ใบขอซื้อ” เป็นเอกสารที่ถูกใช้ภายในกิจการถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อขออนุมัติการซื้อ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วต่อมาก็จะเป็นการออกเอกสารใบสั่งซื้อ และถูกส่งให้ผู้ขายต่อไป

PO คือ

ใบสั่งซื้อ คือ ( Purchase Order ) ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ ใบ po แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด จำนวน และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย

ข้อดี ประโยชน์ ของใบสั่งซื้อ PO มีดังนี้ คือ

  1. ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ
  2. เปรียบเทียบราคาแต่ละบริษัท
  3. มีข้อมูลการซื้อกับผู้ขายรายใหญ่ที่มีของส่งแน่นนอน สามารถติดต่อธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  4. ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เมื่อผิดสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีผลตามกฎหมาย
  5. สร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจ
  6. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกบัญชี

 

ตัวอย่างใบ PO

PO

ดาวน์โหลด ใบ PO

ดาวน์โหลด ใบสังซื้อ Excel 

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 27, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top