หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้ (Word)
หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้ (Pdf)
หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ (Word)
หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ (Pdf)
การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (Word)
คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด ฯลฯ
ทะเบียนลูกจ้าง (Excel)
(ทุกธุรกิจ)-บิลเงินสด (Excel)
(ธุรกิจบริการ)-ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน แบบครึ่งA4 (Excel)
(ธุรกิจบริการ)-ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล , ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จ (เอกสารออกเป็นชุด) (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (Excel)
บัญชีคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด (Excel)
แบบคำขอสำหรับแบบแสดงรายการภาษี
แบบคำขอสำหรับแบบแสดงรายการภาษี
แบบนำส่งเงินสมทบ (Excel)
แบบฟอร์มการเปลี่ยนสถานพยาบาล
แบบฟอร์มตรวจนับเงินสด (Excel)
แบบฟอร์มบิลต่างๆ และรายงาน
แบบแสดงรายการภาษี
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
โบว์ชัวร์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (PDF)
ใบกำกับภาษี (Excel)
ใบเคลียร์เงินทดรองจ่าย (Excel)
ใบแจ้งหนี้ (Excel)
ใบแจ้งหนี้ (Non-VAT) (Excel)
ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี (Excel)
ใบรับเงิน , ใบสำคัญรับเงิน , ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (Excel)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (Word)
ใบรับ/ส่งคืนบัญชีเอกสารหลักฐาน (Excel)
ใบรับ-ส่งเอกสาร (Excel)
ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี (Excel)
ใบวางบิล (Excel)
ใบส่งสินค้า (Excel)
ใบส่งสินค้า (Non-VAT) (Excel)
ใบสรุปการจ่ายเงินเดือน
ใบสั่งงาน (Excel)
ใบสั่งซื้อ แบบที่ 1 (Excel)
ใบสั่งซื้อ แบบที่ 2 (Excel)
ใบสั่งซื้อสินค้า (Non-VAT) (Excel)
ใบสำคัญจ่ายเงิน แบบครึ่งA4 (Excel)
ใบสำคัญจ่ายเงิน (Excel)
ใบสำคัญทั่วไป (Excel)
ใบสำคัญรับเงิน (Excel)
ใบสำคัญรับเงิน (Word)
ใบเสนอราคา (Excel)
ใบเสนอราคา (Non-VAT) (Excel)
ใบเสร็จรับเงิน (Excel)
ใบเสร็จรับเงิน (Non-VAT) (Excel)
ฟอร์มใบสมัครงาน (Word)
ไฟล์เกี่ยวกับค่าจ้าง
รายงานเงินสดรับ-จ่าย (ร้านบุคคลธรรมดา)
รายงานภาษีขาย (Excel) (ตัวอย่าง) รายงานภาษีขาย (Excel)
รายงานภาษีซื้อ (Excel) (ตัวอย่าง) รายงานภาษีซื้อ (Excel)
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Excel)
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2562
สปส. 1-01 แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง
สปส. 1-02 แบบนำส่งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
สปส. 1-03 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
สปส. 1-04 แบบขึ้นนำส่งข้อมูลด้วยสื่อ
สปส. 1-05 คำขอยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์
สปส. 1-10 แบบนำส่งเงินสมทบ
สปส. 6-09 แบบแจ้งออกพนักงาน
สปส. 9-02 แบบเปลี่ยนสถานพยาบาล
สัญญากู้ยืมเงิน (Word)
สัญญาจ้างแรงงาน (Word)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (Word)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง (Word)
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า (Word)
สัญญาจ้างเหมาแบบทั่วไป (Word)
สัญญาเช่ารถยนต์ (Word)
สัญญาเช่าอาคาร (Word)
สัญญาซื้อขายรถยนต์ (Word)
หนังสือบมอบอำนาจ-ประกันสังคม (PDF)
หนังสือบมอบอำนาจ-สรรพากร (PDF)
หนังสือมอบอำนาจ-ประกันสังคม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์ (PDF)
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์ (Word)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สัญญากู้ยิมเงิน สัญญาจ้างงาน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าต่างๆ หนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (PDF)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (Word)
หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย-แบบครึ่งA4 (Excel)
หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย-แบบครึ่งA4 (PDF)
หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย-แบบเต็มหน้าA4 (Excel)
หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย / รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หนังสือและสัญญาต่างๆ
เอกสารเกี่ยวใบแจ้งหนี้ วางบิล รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้า ฯลฯ
Slip เงินเดือน แบบที่ 1 (Excel)
Slip เงินเดือน แบบที่ 2 (Excel)