ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Dishonored Discount Notes Receivable

ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ

ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ คือ (Dishonored Discount Notes Receivable)

ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ (Dishonored Discount Notes Receivable) หมายถึง ตั๋วเงินที่กิจการได้จากลูกหนี้แต่มีความต้องการใช้เงินก่อนที่ตั๋วเงินจะครบกำหนด จึงนำตั๋วเงินดังกล่าวไปขายให้กับสถาบันการเงิน และเมื่อครบกำหนดผู้ออกตั๋วไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามที่ระบุไว้ในตั๋วเงินรับ ผู้ขายจึงต้องรับผิดชอบเงินจำนวนดังกล่าว ดอกเบี้ย พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการไล่เบี้ยเก็บเงินจากผู้ออกตั๋ว ให้แก่ธนาคาร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top