สรรพากร

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรั …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า

การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.75 …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า Read More »

กรณีการจัดทำรายงานภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษี การจัดทำรายงานภาษี ข้อหารือที่ กค 0811/พ.7559 …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ

ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค …

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ Read More »

ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ภาษีขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า ข้อหารือที่ กค …

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินได้จากวิชาชีพอิสระ

ภาษีเงินได้วิชาชีพอิสระ ข้อหารือที่ กค 0811(กม.03) …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินได้จากวิชาชีพอิสระ Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเป็นพิธีกร จากการพากย์ภาพยนตร์

ภาษีพิธีกรพากย์หนังภาพยนตร์ ข้อหารือที่ กค 0811/78 …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเป็นพิธีกร จากการพากย์ภาพยนตร์ Read More »

ภาษีส่วนราชการจ่ายเงินให้ผุ้ขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีส่วนราชการจ่ายเงินได้ให้นิติบุคคลผู้ขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษีส่วนราชการจ่ายเงินให้ผุ้ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้อ …

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีส่วนราชการจ่ายเงินได้ให้นิติบุคคลผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสถาบันการบินพลเรือนจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสถาบันการบินพลเรือนจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน

ภาษีเช่าเครื่องบิน ข้อหารือที่ กค 0811/7797 เลขที่ …

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสถาบันการบินพลเรือนจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อหารือที่ กค 0811/7558 …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ

ภาษี่อสร้างอาคารที่จอดรถ ข้อหารือที่ กค 0811/7511 …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่

ภาษีขายเรือเก่าซื้อเรือใหม่ ข้อหารือที่ กค 0811/73 …

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการแยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการแยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน

ภาษีแยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน …

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการแยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา

ภาษีคำพิพากษา ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12837 เลขที่หน …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา Read More »

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12 …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร Read More »

ภาษีสินค้านำเข้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541

ภาษีสินค้านำเข้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12532 เลขที …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการรับประกันวินาศภัย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการรับประกันวินาศภัย

ภาษีประกันวินาศภัย ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12498 เลข …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการรับประกันวินาศภัย Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์

ภาษีค่าติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์ ข้อหารือที่ กค 081 …

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์ Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์

ภาษีโอนอสังหาริมทรัพย์ ข้อหารือที่ กค 0811/12882 เ …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษ

ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล 40 ภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษ

ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีธุรกิจเฉพาะคิดดอกเบี้ยเกิน …

ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล 40 ภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษ Read More »

ภาษีซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์

ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ซื้อคืน) กรณีการซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์

ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์ ข้อหารื …

ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ซื้อคืน) กรณีการซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศ

ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (1) กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้

ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภา …

ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (1) กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

ภาษีเสียหายจากการลดทุน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตรี (17) กรณีนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลด

ภาษีเสียหายจากการลดทุน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำ …

ภาษีเสียหายจากการลดทุน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตรี (17) กรณีนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลด Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 กรณีการคำนวณมูลค่าของ (ฐานภาษี) แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีมาตราเจ็ดสิบเก้า

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการ …

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 กรณีการคำนวณมูลค่าของ (ฐานภาษี) แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีมาตราเจ็ดสิบเก้า Read More »

ภาษีบัตรที่ระลึก ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)กรณีการจำหน่ายบัตรโดยสาร

ภาษีบัตรที่ระลึก ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่า …

ภาษีบัตรที่ระลึก ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)กรณีการจำหน่ายบัตรโดยสาร Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษียื่นแบบแสดงรายการ มาตรา52 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หัก ณ ที่จ่าย) กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษียื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที …

ภาษียื่นแบบแสดงรายการ มาตรา52 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หัก ณ ที่จ่าย) กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ Read More »

การยกเว้นรัษฎากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

ภาษียกเว้นรัษฎากร การยกเว้นรัษฎากร (มาตรา 5) กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

ภาษียกเว้นรัษฎากร การยกเว้นรัษฎากร กรณีการปรับปรุง …

ภาษียกเว้นรัษฎากร การยกเว้นรัษฎากร (มาตรา 5) กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา

ภาษีเงินทดรองจ่ายโฆษณา (VAT7%) ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา

ภาษีเงินทดรองจ่ายโฆษณา ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงิ …

ภาษีเงินทดรองจ่ายโฆษณา (VAT7%) ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขยายเวลาขอคืนภาษี (VAT7%) ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขยายเวลาขอคืนภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลากา …

ขยายเวลาขอคืนภาษี (VAT7%) ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดอกเบี้ยจากการผิดนัด

ภาษีผิดนัดดอกเบี้ย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%) กรณีดอกเบี้ยจากการผิดนัด

ภาษีผิดนัดดอกเบี้ย ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดอกเบี้ยจาก …

ภาษีผิดนัดดอกเบี้ย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%) กรณีดอกเบี้ยจากการผิดนัด Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%) กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก …

ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%) กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

ภาษีค่านายหน้าญี่ปุ่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

ภาษีค่านายหน้าญี่ปุ่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที …

ภาษีค่านายหน้าญี่ปุ่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง

แสดงยอดภาษีผิดช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง

แสดงยอดภาษีผิดช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภ …

แสดงยอดภาษีผิดช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ภาษีเงินได้นอกเวลา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ภาษีเงินได้นอกเวลา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงิน …

ภาษีเงินได้นอกเวลา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาษีขายพร้อมติดตั้ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาษีขายพร้อมติดตั้ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ …

ภาษีขายพร้อมติดตั้ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวณสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ภาษีที่อยู่อาศัย [AO] ภาษีธุรกิจเฉพาะ 40 กรณีฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวณสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ภาษีที่อยู่อาศัย ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีฐานภาษีที่ใช้ …

ภาษีที่อยู่อาศัย [AO] ภาษีธุรกิจเฉพาะ 40 กรณีฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวณสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร

เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง [AO] ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร

เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภ …

เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง [AO] ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอให้ถอนการอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอให้ถอนการอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

ภาษีถอนอายัดทรัพย์สิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการ …

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอให้ถอนการอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทน

ภาษีแสดงรายการแทน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทน

ภาษีแสดงรายการแทน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแส …

ภาษีแสดงรายการแทน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทน Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสั …

ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้ Read More »

Scroll to Top