ประกันสังคม

ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ

เนื้อหาของเรื่อง ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาด …

ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ Read More »

วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

เนื้อหาของเรื่อง วิธีคิดค่าล่วงเวลามีหลักเกณฑ์การกำหนดค …

วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที ตามกฎหมายแรงงานกำหนด Read More »

สมุดรายวันซื้อ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Purchases Journal

เนื้อหาของเรื่อง สมุดรายวันซื้อสมุดบัญชีขั้นต้นที่ใช้บั …

สมุดรายวันซื้อ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Purchases Journal Read More »

สมุดรายวันจ่ายเงิน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash Disbursemensts Journal

เนื้อหาของเรื่อง สมุดรายวันจ่ายเงินสมุดรายวันจ่ายเงิน ส …

สมุดรายวันจ่ายเงิน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash Disbursemensts Journal Read More »

บัญชีแยกประเภท #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Ledger

เนื้อหาของเรื่อง บัญชีแยกประเภทบัญชีที่รวบรวมการบันทึกร …

บัญชีแยกประเภท #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Ledger Read More »

กิจกรรมดำเนินงาน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Operating Activities

เนื้อหาของเรื่อง กิจกรรมดำเนินงานกระแสเงินสดของกิจการที …

กิจกรรมดำเนินงาน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Operating Activities Read More »

สมุดรายวันรับเงิน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash Receipts Journal

เนื้อหาของเรื่อง สมุดรายวันรับเงินสมุดรายวันรับเงิน แบบ …

สมุดรายวันรับเงิน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash Receipts Journal Read More »

ลูกหนี้การค้าสุทธิ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Trade Account Receivables , Net

เนื้อหาของเรื่อง ลูกหนี้การค้าสุทธิเงินที่ลูกค้าค้างชำร …

ลูกหนี้การค้าสุทธิ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Trade Account Receivables , Net Read More »

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash-generating assets

เนื้อหาของเรื่อง หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วย …

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash-generating assets Read More »

ประกันสังคมค้างจ่าย

ประกันสังคมค้างจ่าย #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Social security payable

เนื้อหาของเรื่อง ประกันสังคมค้างจ่ายประกันสังคมค้างจ่าย …

ประกันสังคมค้างจ่าย #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Social security payable Read More »

Scroll to Top