บทความ

บทความ

ศัพท์บัญชี เงิน กําไร ค่าใช้จ่าย รายจ่าย ขาดทุน บัญชี งบกําไรขาดทุน ดอกเบี้ย ภาษาอังกฤษ

ศัพท์บัญชี Accounting การบัญชี Accounting Framework แม่ …

ศัพท์บัญชี เงิน กําไร ค่าใช้จ่าย รายจ่าย ขาดทุน บัญชี งบกําไรขาดทุน ดอกเบี้ย ภาษาอังกฤษ Read More »

สํานักงานประกันสังคม บางบัวทอง

เบอร์โทร ประกันสังคม สาขาบางบัวทอง เบอร์ประกันสังคมนนทบุรี บางบัวทอง

เนื้อหาของเรื่อง เบอร์โทรประกันสังคมเบอร์โทรประกันสังคม …

เบอร์โทร ประกันสังคม สาขาบางบัวทอง เบอร์ประกันสังคมนนทบุรี บางบัวทอง Read More »

ต้นทุนการผลิต 1 ค่าใช้จ่ายการผลิต งบต้นทุนการผลิต บัญชีต้นทุนการผลิต

เนื้อหาของเรื่อง ต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายการผลิตบัญชีต้น …

ต้นทุนการผลิต 1 ค่าใช้จ่ายการผลิต งบต้นทุนการผลิต บัญชีต้นทุนการผลิต Read More »

ตราสารหนี้ มีอะไรบ้าง คือ ตัวอย่าง 8 องค์ประกอบของตราสารหนี้

เนื้อหาของเรื่อง ตราสารหนี้ตราสารหนี้ พันธบัตร หรือ หุ้ …

ตราสารหนี้ มีอะไรบ้าง คือ ตัวอย่าง 8 องค์ประกอบของตราสารหนี้ Read More »

ภาษีการออกใบลดหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า

ภาษีการออกใบลดหนี้ เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7827 วันที …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า Read More »

กรณีการจัดทำรายงานภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

เนื้อหาของเรื่อง ภาษี การจัดทำรายงานภาษีข้อหารือที่ กค …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ

เนื้อหาของเรื่อง ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศข้อ …

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ Read More »

ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

เนื้อหาของเรื่อง ภาษีขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้าข้อ …

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด

เนื้อหาของเรื่อง ภาษีเกษียณก่อนกำหนดข้อหารือที่ กค 0811 …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด Read More »

การออกระดมเงินระดมทุน 3 การขายหุ้นบริษัท บริษัท เงิน ทุน (บริษัทเงินทุน) การขายหุ้นบริษัทจํากัด

เนื้อหาของเรื่อง การออกระดมเงินและการจำหน่ายหุ้นกู้ออกจ …

การออกระดมเงินระดมทุน 3 การขายหุ้นบริษัท บริษัท เงิน ทุน (บริษัทเงินทุน) การขายหุ้นบริษัทจํากัด Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินได้จากวิชาชีพอิสระ

เนื้อหาของเรื่อง ภาษีเงินได้วิชาชีพอิสระข้อหารือที่ กค …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินได้จากวิชาชีพอิสระ Read More »

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี 15% อีเซอวิส อีเซอร์วิส จัดเก็บภาษี หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี การเก็บภาษี

เนื้อหาของเรื่อง ภาษีอีเซอร์วิสกลุ่มประเทศจี 7 บรรลุข้อ …

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี 15% อีเซอวิส อีเซอร์วิส จัดเก็บภาษี หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี การเก็บภาษี Read More »

อยากจดทะเบียนบริษัท 5 ค่าใช้จ่าย (เช่น) ที่ตั้ง พนักงาน จ้างทำบัญชี สอบบัญชี ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

เนื้อหาของเรื่อง อยากจดทะเบียนบริษัทค่าวัสดุสิ้นเปลืองข …

อยากจดทะเบียนบริษัท 5 ค่าใช้จ่าย (เช่น) ที่ตั้ง พนักงาน จ้างทำบัญชี สอบบัญชี ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ

เนื้อหาของเรื่อง ภาษีอสร้างอาคารที่จอดรถภาษีอสร้างอาคาร …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา

เนื้อหาของเรื่อง ภาษีคำพิพากษาภาษีคำพิพากษาสำนักงานบัญช …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา Read More »

ความหมายนโยบายเงินปันผล เงินปันผล คืออะไร เงินปันผลรับ คือ เงินปันผล ตัวอย่าง เงินปันผลสหกรณ์ เงินปันผล บันทึกบัญชี

เนื้อหาของเรื่อง ความหมายของเงินปันผล Dividendความหมายข …

ความหมายนโยบายเงินปันผล เงินปันผล คืออะไร เงินปันผลรับ คือ เงินปันผล ตัวอย่าง เงินปันผลสหกรณ์ เงินปันผล บันทึกบัญชี Read More »

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร

ค่าตกแต่งและติดตั้ง ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Customization fee

เนื้อหาของเรื่อง ค่าตกแต่งและติดตั้งค่าตกแต่งและติดตั้ง …

ค่าตกแต่งและติดตั้ง ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Customization fee Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์

เนื้อหาของเรื่อง โอนอสังหาริมทรัพย์ภาษีโอนอสังหาริมทรัพ …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ Read More »

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Estimate corporate income tax

เนื้อหาของเรื่อง ประมาณการภาษีเงินได้ประมาณการภาษีเงินไ …

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Estimate corporate income tax Read More »

สำรองหนี้สูญ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Bad Debt Provision

เนื้อหาของเรื่อง สำรองหนี้สูญสำรองหนี้สูญ คืออะไร อยู่ใ …

สำรองหนี้สูญ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Bad Debt Provision Read More »

Scroll to Top