งบการเงิน คือ (Financial statement)

[Total: 186 Average: 5]

งบการเงิน (Financial statement) คือ รายงานทางบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงเงินสดและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ตามแต่รอบปีบัญชีของกิจการ


บทความแนะนำ : -------------------------

งบการเงิน (Financial statement)
 
โทร.081-931-8341