ความร่วมมือระดับสากลในการพัฒนาและยกระดับความรู้นักบัญชีไทย

[Total: 82 Average: 5]

ความร่วมมือระดับสากลในการพัฒนาและยกระดับความรู้นักบัญชีไทย
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายเต เค ลวน(Mr.Tay Kay Luan) ผู้อำนวยการสถาบันเอซีซีเอ ภาคพื้นเอเซียและออสเตรเลีย (The Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 170 ประเทศ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีและผู้ช่วยผู้ทำ บัญชี ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวว่า “โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชี ที่จะพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีและยกระดับนักบัญชีไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่า สากล”
ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)


ตอบ: wanwan037 wanwan038 wanwan026

ความร่วมมือระดับสากลในการพัฒนาและยกระดับความรู้นักบัญชีไทย