ใบ ภพ20 หาย ชำรุด

[Total: 379 Average: 5]
การขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. แบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.04) จ านวน 3 ฉบับ2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่ช ารุด

3. ใบแจ้งความกรณีสูญหาย
4. หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นทำการแทนปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว

ใบ ภพ20 หาย ชำรุด

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ