งบกระแสเงินสด คือ (Statement of Cash Flows)

[Total: 174 Average: 5]

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาและจ่ายไปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการในรอบบัญชี โดยงบกระแสเงินสดเป็นรายงานที่จะบ่งบอกถึงสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ


บทความแนะนำ : -------------------------

งบกระแสเงินสด คือ (Statement of Cash Flows)
 
โทร.081-931-8341