จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่

[Total: 55 Average: 5]

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจำกัด มีทุนจดทะเบียน 900,000 บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

สำหรับทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 1,000,000 บาท จะมีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 500 บาท

จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่