ต้นฉบับสำหรับธนาคาร คือ (For Bank)

[Total: 74 Average: 5]

ต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank) หมายถึง หนังสือหรือเอกสารสำคัญที่เป็นฉบับจริงและธนาคารทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ เช่น หนังสือค้ำประกัน หนังสือเงินกู้ เป็นต้น

ต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank)