บิลเงินสด ต่าง ใบเสร็จรับเงิน

[Total: 6 Average: 5]

บิลเงินสด ต่างกับใบเสร็จรับเงินอย่างไร


ตอบ: ต่างกันตรงที่ บิลเงินสดิเป็นการขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดค่ะ แต่ใบเสร็จรับเงิน อาจเป็นหลักฐานการัรับเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ผ่านมาแล้วค่ะ

บิลเงินสด