ใบลดหนี้ คือ ( Credit Note )

[Total: 2027 Average: 5]

ใบลดหนี้ การบันทึกบัญชี ตัวอย่าง

        ใบลดหนี้ หากจะเข้าใจโดยทั่วๆไ ป เป็นการลดราคาลงจากเดิมที่เคยซื้อ ไว้ และ ใจความสำคัญของใบลดหนี้ ส่วนมากจะต้องคำนึงถึง ภาษีที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ ยังไม่เกิดขึ้น เพราะมีผลในการคำนวณภาษี หากใบลดหนี้ที่ได้รับมาไม่ถูกต้อง หรือ นำมาใช่โดยไม่จำเป็นก็ไม่สามารถนำมาใช่ได้ เพราะ ใบลดหนี้ ถือเป็นใบกำกับภาษีอย่างหนึ่ง (หากบริษัทนั้นอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้ที่มีสิทธิออกใบลดหนี้ ได้

 1. ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (จดVAT)
 2. ขายสินค้า หรือ ให้บริการ โดยมีการออกใบกำภาษีอย่างถูกต้องแล้ว
 3. หลังให้บริการ หรือ ขายสินค้า ผิดพลาด เช่น  (ตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 80/2542)
  • มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจาก
  • สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
  • ชำรุดเสียหาย ขาดจำนวน
  • คำนวณราคาสินค้าผิดพลาด (สูงเกิน)
  • อื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
  • ชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง

ข้อควรระวัง

  • ใบลดหนี้ ควรออกในเดือนภาษีที่มีการซื้อขาย เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ให้ออกในเดือนถัดไปได้ (แล้วแต่คำส่งกรมสรรพากร)
  • เมื่อได้จำนวนเงินที่ลดแล้ว นำไปคำนวณภาษีใหม่ ในเดือนภาษีที่เกิดใบลดหนี้
  • บุคคลที่ออก ใบลดหนี้ โดยไม่มีสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ภาษีตามจำนวนนั้นๆ

ใบลดหนี้ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 1. คำว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
 3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
 5. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่มถ้ามี มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสองและจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น
 6. คำอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
 7. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด 

การบันทึกบัญชีเมื่อไดรับใบลดหนี้ (บริษัทอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรณี ซื้อ-ขายเงินสด

1.เมื่อบริษัท A ซื้อสินค้า มูลค่า 10,000 บาท จากบริษัท  B  โดยชำระเป็นเงินสด  เดือนภาษี มกราคม 2563

1.ม.ค.63     บริษัท A บันทึกบัญชี

                       Dr.สินค้า                                                10,000.-

                            ภาษีซื้อ                                                   700.-

                                         Cr.เงินสด                                                     10,700.-

                   บริษัท B บันทึกบัญชี

                        Dr.เงินสด                                              10,700.-

                                                   Cr.ภาษีขาย                                                       700.

                                                         รายได้จากการขาย                                  10,000.-

ต่อมา บริษัท B ได้ออกใบลดหนี้ 500 บาท เนื่องจาก เกิดสินค้าชำรุด หรือ ได้ของไม่ตรงตามที่ต้องการ  

12.ม.ค.63     บริษัท A บันทึกบัญชี

                        Dr.เงินสด                                                 535.-

                                                 Cr.ภาษีซื้อ                                                             35.-

                                                      สินค้า                                                              500.-

                     บริษัท B บันทึกบัญชี

                         Dr.รายได้จากการขาย                              500.-

                               ภาษีขาย                                               35.-

                                                 Cr.เงินสด                                                        10,700.-                                                                                       

 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond