ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

กดเพื่อให้คะแนนบทความนี้
[Total: 47 Average: 5]

ลักษณะการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
1. เรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง โดยมีข้อตกลงว่าต้องคืนเงินดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง โดยยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินดังกล่าวออกจากเงินค่างานที่ผู้รับจ้างจะได้รับในแต่ละงวด เพื่อชดเชยเงินล่วงหน้าที่รับไปจนกว่าจะครบถ้วน
2. มีการหักเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง และจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อหมดระยะเวลาประกันผลงาน

เงินรับล่วงหน้า
1. เงินรับล่วงหน้าจะต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ท.ป.1/2528)
2. ผู้ว่าจ้างจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินล่วงหน้า (ท.ป.4/2528)
3. ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินรับล่วงหน้ามารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. เมื่อมีการจ่ายค่างวดแต่ละงวดให้ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินค่างวดหลังหักเงินจ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดออกแล้ว
เงินประกันผลงาน
1. เงินประกันผลงานถือเป็นรายได้ของผู้รับจ้างเลย ดังนั้นค่างวดจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายของค่างวดเต็ม
2. ผู้รับจ้างต้องนำเงินประกันผลงานที่โดนหักในแต่ละงวดมารวมเป็นฐานภาษีเพื่อคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. เมื่อมีการจ่ายเงินประกันผลงานคืนให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก และผู้รับจ้างไม่ต้องนำเงินประกันผลงานดังกล่าวมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ