หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่

[Total: 6 Average: 5]

 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

                   
                 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………… เป็นเจ้าของอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่………….…….ตรอก/ซอย ………………….. ถนน …..……………….. หมู่ที่ ………..…..ตำบล…………………………อำเภอ……………………………จังหวัด………………………….…..……ตามสำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสัญญาเช่า/สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

 

ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้…………………………………………………ใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ได้ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 

 

หนังสือนี้ทำเมื่อวันที่ ………………………………………………………….
                     
   
(ลงชื่อ) ………..………………….….………… เจ้าของอาคาร
           ( .……………..……………………… )  
                                                                      
(ลงชื่อ) ………………………..………………  ผู้ประกอบการ
           ( .…………….………….…………… )       
                                                                 
(ลงชื่อ) …………………..……………..……… พยาน
           ( .…………….………….…………… )       

 

หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่