ประเภทกระแสรายวัน คือ (Current Account)

[Total: 152 Average: 5]

ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) คือ บัญชีที่มีความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับกิจกรรมประจำวันของธุรกิจที่ต้องการความสะดวก โดยสามารถเบิกถอนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้โดยการสั่งจ่ายเช็ค อีกทั้งผู้ฝากยังสามารถขอเปิดวงเงินกู้ชนิดเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ได้ที่บัญชีนี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เจ้าของบัญชีเบิกเกินวงเงินในบัญชีไป

ประเภทกระแสรายวัน (Current Account)
 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond