ดาวน์โหลด รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร

[Total: 686 Average: 5]

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร

หนังสือรับรอง (อายุไม่เกิน 1 เดือน) นำตัวจริงไปด้วย
ตรายางบริษัท
บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านของกรรมการ
บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน ของหุ้นส่วน(ในกรณีที่หุ้นส่วนถือหุ้นเกิน 20 %)
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
*** หากหุ้นส่วนถือหุ้นเกิน 20% ต้องนำผู้ถือหุ้นไปด้วย
*** เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารและรายละเอียด เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร


ใบกำกับภาษี ปี 2558
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เต็มA4
ใบเบิกค่ายานพาหนะ
ใบเบิก-เคลียร์เงินทดรอง
ฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (Half)
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าอาคาร
สัญญากู้ยืมเงิน
สัญญาว่าจ้างการทำงาน
หนังสือยินยอมให้ใช้รถ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง
ใบสรุปการจ่ายเงินเดือน
ใบจ่ายเงินเดือน
ใบสำคัญรับ-จ่าย
ฟอร์มสมัครงาน
 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond

Post a comment