เพิ่มหรือลด วงเงินสดย่อย และ การเบิกชดเชย เงินสดย่อย

[Total: 285 Average: 5]

การเพิ่ม หรือ ลดวงเงินสดย่อย

หลังจากมีการจ่ายเงินให้ผู้มาขอเบิกสักระยะหนึ่ง ถ้าจำนวนเงินที่ตั้งไว้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ก็สามารถลดหรือเพิ่มวงเงินสดย่อยได้
การเพิ่มวงเงินสดย่อย กิจการต้องจ่ายเงินจึง เดบิต เงินสดย่อย เครดิต เงินฝากธนาคาร
การลดวงเงินสดย่อย กิจการจะเรียกเงินคืนจากพนักงานเงินสดย่อย และนำฝากธนาคาร รายการนี้จึง เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต เงินสดย่อย

การเบิกชดเชยเงินสดย่อย กิจการอาจกำหนดวันให้พนักงานเงินสดย่อยมาขอเบิกชดเชยได้ทุก 7 วัน 15 วัน หรือ 1 เดือน บางกิจการอาจไม่มีกำหนดระยะเวลา เมื่อเงินสดย่อยที่ถืออยู่ใกล้จะหมดก็มาขอเบิกชดเชยได้ทันที
พนักงานเงินสดย่อยะรวบรวมใบสำคัญเงินสดย่อย พร้อมใบเสร็จรับเงินทั้งหมด มาขอเบิกเงินชดเชย
ฝ่ายการเงินจะตรวจใบสำคัญทั้งหมดและจ่ายเป็นเช็คให้เท่ากับจำนวนที่ขอเบิกชดเชย พร้อมประทับตรา “ จ่ายแล้ว “ ในเอกสารทั้งหมด

จากนั้นใบสำคัญทั้งหมดจะถูกส่งไปยังแผนกบัญชี เป็นหลักฐานในการ บันทึกบัญชี

วิธีเพิ่ม ลด วงเงินสดย่อย
วิธีเพิ่ม ลด วงเงินสดย่อย

 

ใส่ความเห็น