บิลเงินสด บันทึกบัญชี ลงค่าใช้จ่าย

[Total: 490 Average: 5]

บิลเงินสด เป็นรายจ่ายทางภาษีได้?

บิลเงินสด ไม่ได้ระบุไว้ว่าผู้ใดเป็นผู้รับเงิน แต่สามารถระบุไว้ได้ว่าผู้ใดเป็นคนจ่าย จึงไม่นิยมนำมาใช้ในกิจการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หากกิจการต้องการจะลงบัญชีเพื่อนำมาเป็นรายจ่าย จะต้องออกใบสำคับ ให้กับ “บิลเงินสด”ใบนั้น เพื่อแนบเป็นหลักฐานในการลงบันทึกบัญชี

ปลายปี 2559 สรรพากรได้จัดทำคู่มือหรือเอกสาร ที่สามารถนำ ร่ายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ถูกต้องได้ ให้กับกิจการ คือ คู่มือ “การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้”

ประเด็นรายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ

  1. ผู้รับเงิน ไม่ออกหลักฐานการรับเงิน
  2. ผู้รับเงิน ให้หลักฐานการรับเงินที่ไม่สมบูรณ์
  3. ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงิน และไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

โดยทั้ง 3 ประเด็น จะต้องแยกให้ได้ว่า เข้าเกณฑ์ที่สามารถจัดทำเอกสารแนบ เพื่อนำมาลงบันทึกบัญชีได้หรือไม่

กรณีไม่เข้าเกณฑ์ ถือเป็น เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี มาตรา 65 ตรี (3) (9) (13) (18) เช่น รายจ่ายส่วนตัว  รายจ่ายกำหนดขึ้นเอง ร่ายจ่ายที่ไม่ได้ทำให้เกิดกำไร รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

กรณีที่เข้าเกณฑ์ สามารถจัดทำเอกสารประกอบแนบเพื่อลงบันทึกบัญชีนำภาษีมาใช้ในกิจการได้ โดยถือว่า เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ (ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรีกรณีอื่น)

ดังนั้น หากกิจการที่ทันดำเนินการอยู่ ถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ควรซื้อสินค้า/บริการ ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้นำใบกำกับภาษีมาลงบรรทุกบัญชีอย่างสบายใจ แต่!! หากกิจการของท่านจำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าจากผู้ขาย ที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นประจำ ก็สามารถจัดทำทะเบียนผู้ขาย แล้วนำ “ใบแทนใบเสร็จรับเงิน” โดยระบุรายละเอียดการจ่ายชำระเงินอย่างชัดเจน โดยพนักงานที่เป็นคนจ่ายชำระพร้อมกับได้รับอนุมัติจากเจ้าของกิจการ ก็พอที่จะนำมาเป็นรายจ่ายของกิจการได้

 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond

Post a comment