ตัวอย่าง ต้นทุนการผลิต

[Total: 486 Average: 5]

ตัวอย่างต้นทุนการผลิต


บทความแนะนำ : -------------------------

                ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสินค้านั้นจะต้องมีการจัดทำงบต้นทุนการผลิตด้วย เพื่อคำนวณหาต้นทุนการผลิตสินค้าในแต่ละรอบเวลาบัญชี  ซึ่งการคำนวนงบต้นทุนการผลิตนั้นจะประกอบด้วย 3 อย่างคือ 1)วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  2)ค่าแรงงานทางตรง 3)ค่าใช้จ่ายในการผลิต  ซึ่งการที่เราจะทราบถึงต้นทุนการผลิตในธุรกิจของเรานั้น เราจะต้องนำ 3 สิ่งนี้มาคำนวณเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ซึ่งจะมีสูตรในการคำนวนดังนี้

สูตรการคำนวณต้นทุน: ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น = วัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ตัวอย่าง โรงงานผลิตสินค้า ประกอบด้วย 1)วัตถุดิบทางตรง 150,000 ค่าแรงงานทางตรง 100,000 และค่าใช้จ่ายในการผลิต  120,000 สามารถคำนวณด้วยสูตรได้ดังนี้

ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น = วัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น = 150,000 + 100,000 + 120,000

ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น = 370,000 บาท

ซึ่งเมื่อเราคำนวณได้ต้นทุนในการผลิตแล้ว ก็จะนำข้อมูลที่ได้มาทำการประมาณต้นทุนการผลิต และตัดสินใจในการบริหารต้นทุนในครั้งต่อๆไป

ตัวอย่าง ต้นทุนการผลิต
ตัวอย่าง ต้นทุนการผลิต
 
โทร.081-931-8341

ใส่ความเห็น