งบประมาณ ต้นทุนการผลิต

[Total: 145 Average: 5]

งบประมาณต้นทุนการผลิต

                        การประมาณการต้นทุนการผลิตเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการวางแผน  การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อนบริหารกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกันการผลิต

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตมีดังนี้

1.เพื่อกำหนดหาต้นทุนที่ใกล้เคียงที่สุด

2.เพื่อควบคุมและลดต้นทุนการผลิต

3.เพื่อตัดสินใจและวางแผนงานต่างๆ

4.เพื่อกำหนดกำไรและฐานะทางการเงินของกิจการ

5.เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลและควบคุมบริหารงาน

สูตรในการคำนวณปริมาณการผลิต มีดังนี้

ปริมาณสินค้าที่ผลิต =ปริมาณหน่วยขาย  + สินค้าปลายงวด –  สินค้าต้นงวด

ตัวอย่าง

บริษัท……
งบประมาณการผลิต
สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
ไตรมาส ปี
จำนวนหน่วยที่ขาย 2000 6000 6000 2000 16000
บวก : สินค้าปลายงวด 500 500 500 100 100
รวมสินค้าที่ต้องการ 2500 6500 6100 2100 16100
หัก : สินค้าต้นงวด -100 -500 -500 -100 -100
จำนวนหน่วยที่ผลิต 2400 6000 5600 2000 1600

ต้นทุนการผลิตจะมีความสัมพันธ์กับการผลิตโดยตรง การที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  เช่น การผลิตสินค้าจำนวนมากอาจทำให้เกิดได้ทั้งการเพิ่มขึ้นและลดลงของ ต้นทุนการผลิต ยกตัวอย่างการลดลงของต้นทุน เช่น  หากเราผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องมากๆ พนักงานก็จะเกิดความชำนาญ    แต่ก็อาจจะมีต้นทุนอื่นที่เพิ่มขึ้นมา คือ อาจจะมีงานค้างระหว่างการผลิตเพิ่มขึ้นมาแทน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารนำมาวิเคราะห์และประมาฯการต้นทุนการผลิต เพื่อหาจุดที่เหมาสมในการวางแผนและบริหาร  การสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆต่อไป

งบประมาณ ต้นทุนการผลิต
งบประมาณ ต้นทุนการผลิต
 

ใส่ความเห็น