ตัวอย่าง การทำงบ ต้นทุนการผลิต

[Total: 524 Average: 5]

บริษัท แม็กเวลล์ลิ่ง จำกัด

งบต้นทุนการผลิต (Periodic)

สำหรับระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

                          ( หน่วย : บาท )

วัตถุดิบทางตรง

วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด                                                                         450,000

บวก     ซื้อวัตถุดิบสุทธิ

บวก   ซื้อวัตถุดิบ                                            4,500,000

ค่าขนส่ง                                                                   8,000

4,508,500

หัก     ส่งคืน                                                         69,000

ส่วนลดรับ                                                    1,380       4,438,120

วัตถุดิบที่มีไว้ใช้เพื่อการผลิต                                                 4,888,120

หัก     วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด                                            1,978,050         2,910,070

ค่าแรงงานทางตรง                                                                                                                     400,000

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ค่าแรงงานทางอ้อม                                                                                178,600

วัตถุดิบทางอ้อมและวัสดุโรงงาน                                                         975,000

ค่าสาธารณูปโภค                                                                                    69,000

ค่าเบี้ยประกัน-โรงงาน                                                                                        34,060

ค่าเสื่อมราคา-อาคาร                                                                           2,000,000

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร                                                                        600,000

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงงาน                                                                280,000         4,136,660

ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด                                                                                                    7,446,730

บวก     สินค้าระหว่างผลิต – ต้นงวด                                                                                         345,440

7,792,170

หัก       สินค้าระหว่างผลิต – ปลายงวด                                                                                     756,090

ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป                                                                                                             7,036,080

ตัวอย่าง ต้นทุนการผลิต

ตัวอย่าง ต้นทุนการผลิต

 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
cherrena

Post a comment