งบต้นทุนการผลิต Excel

[Total: 1637 Average: 5]
บริษัท มันนี่ จำกัด
งบต้นทุนการผลิต
สิ้นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุดิบทางตรง:  บาท
วัตถุดิบต้นงวด     432,000.00
บวก ซื้อวัตถุดิบ  526,000.00
      ค่าขนส่ง  150,000.00     676,000.00
  1,108,000.00
หัก ส่งคืนและส่วนลด    30,000.00
     ส่วนลดรับ    20,000.00       50,000.00
วัตถุดิบที่มีไว้เพื่อผลิต   1,058,000.00
หัก วัตถุดิบปลายงวด     245,000.00     813,000.00
ค่าแรงทางตรง:     515,000.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต:
ค่าแรงทางอ้อม       10,000.00
วัตถุดิบทางอ้อม       15,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา       25,000.00
ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น     425,000.00     475,000.00
ต้นทุนการผลิต   1,803,000.00
บวก งานระหว่างทำต้นงวด     100,000.00
  1,903,000.00
หัก งานระหว่างทำปลายงวด     214,000.00
ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป   1,689,000.00
งบต้นทุนการผลิต Excel
งบต้นทุนการผลิต Excel
 
โทร.081-931-8341

ใส่ความเห็น