การจัดทำงบการเงิน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการจัดทำบัญชี

[Total: 1377 Average: 5]

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จำเป็นต้องจัดทำบัญชีตั้งแต่วันแรก เหมือนกัน นิติบุคคลทั่วไป

           การจัดทำบัญชี เหมือนกับการจัดทำบัญชี นิติบุคคลทั่วไป แต่รายละเอียดในการทำบัญชีนิติบุคคลอาจจะไม่มากเหมือนกับนิติบุคคลทั่วไปที่ “แสวงหาผลกำไร” หากแต่ หมู่บ้านจัดสรรที่เราอาศัย มีการ “แสวงหาผลกำไร” เช่น มีการเก็บค่าเช่าพื้นที่ภายในบริเวณหมู่บ้าน เก็บค่าผ่านทาง หรือรายรับอื่นๆ นอกเหนือจากค่าส่วนกลาง รายได้นั้นอาจต้องเสียภาษี งบการเงินที่ต้องจัดทำ ก็อาจเหมือน งบการเงินนิติบุคคลทั่วไป

การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุดให้ถูกต้องต้องดำเนินการตามที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติการบัญชี
  1. ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด
  2. ต้องมารควบคุมดูแลการทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ตรงตามความ    จริง และ ถูกต้อง ซึ่งในส่วนนี้การเลือกผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพย่อมดีกว่า
  3. ในบัญชีต้องมีชนิด ข้อความ และรายการที่กำหนด รวมถึงระยะเวลาในการลงบัญชีด้วย
  4. เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีต้องครบถ้วน เช่น บันทึกใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการ ใบเสร็จ เป็นต้น
  5. การปิดงบบัญชีการเงินนิติบุคคลและอาคารชุดครั้งแรกจะปิดภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน
  6. จากนั้นงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลต้องทำการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีขึ้น จะเห็นได้ว่าผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลมีบทบาทอย่างมากในการดำเนินงาน
  7. ทำการยื่นงบการเงินหมู่บ้านหรืออาคารชุดต่อกรมที่ดินภายในจังหวัด ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี
  8. ต้องมีการเก็บรักษาบัญชีรวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการลงบัญชีเอาไว้ด้วย โดยเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ไว้ ณ สถานที่ทำการ และต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันปิดบัญชี

หากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีการจ้างงานแก่บุคคลภายนอก จำเป็นต้อง หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ เผื่อนำส่ง ในเดือนถัดไปด้วย เนื่องจากการจ้างงานแก่บุคคลภายนอกนั้น เงินที่บุคคลภายนอด ถือเป็นรายได้ ค่าบริการ ผู้ถูฏจ้างนนั้น จะต้องนำเงินจำนวนนั้นไปเสียภาษีอีกด้วย

ปิดบัญชี และ จัดทำงบการเงิน

     – ปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

     – จัดทำงบการเงิน โดยมีรายการย่อ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน

จัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีขึ้นเพื่อการตรวจสอบบัญชี

การยื่นงบการเงิน

     – ยื่นงบการเงินต่อ กรมที่ดินภายในจังหวัดภายใน 3 เดือนนับวันแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

     – เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

     – เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ไว้ ณ สถานที่ทำการ

     – เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันปิดบัญชี

 

ใส่ความเห็น