การจัดทำงบการเงิน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการจัดทำบัญชี

[Total: 31 Average: 5]

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จำเป็นต้องจัดทำบัญชีตั้งแต่วันแรก เหมือนกัน นิติบุคคลทั่วไป

การจัดทืบัญชี ก็เหมือนกับการจัดทำบัญชี นิติบุคคลทั่วไป แต่รายละเอียดในการทำบัญชีนิติบุคคลอาจจะไม่มากเหมือนกับนิติบุคคลที่ประกอบการเพื่อแสวงหาผลกำไร แต่ถ้า หมู่บ้านจัดสรรที่เราอาศัยอยู่มีการ แสวงหาผลกำไร เช่น การให้เช่าบริเวณเผื่อค้าขาย ก็จะต้องดูรายละเอียดอีกทีว่า รายได้นั้นถึงจุดที่ต้องเสียใดบ้าง

การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุดให้ถูกต้องต้องดำเนินการตามที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติการบัญชี

1. ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

2. ต้องมารควบคุมดูแลการทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ตรงตามความจริงและถูกต้อง ซึ่งในส่วนนี้การเลือกผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพย่อมดีกว่า

3. ในบัญชีต้องมีชนิด ข้อความ และรายการที่กำหนด รวมถึงระยะเวลาในการลงบัญชีด้วย

4. เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีต้องครบถ้วน เช่น บันทึกใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการ ใบเสร็จ เป็นต้น

5. การปิดงบบัญชีการเงินนิติบุคคลและอาคารชุดครั้งแรกจะปิดภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

6. จากนั้นงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลต้องทำการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีขึ้น จะเห็นได้ว่าผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลมีบทบาทอย่างมากในการดำเนินงาน

7. ทำการยื่นงบการเงินหมู่บ้านหรืออาคารชุดต่อกรมที่ดินภายในจังหวัด ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี

8. ต้องมีการเก็บรักษาบัญชีรวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการลงบัญชีเอาไว้ด้วย โดยเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ไว้ ณ สถานที่ทำการ และต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันปิดบัญชี

หากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีการจ้างงานแก่บุคคลภายนอก จำเป็นต้อง หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ เผื่อนำส่ง ในเดือนถัดไปด้วย เนื่องจากการจ้างงานแก่บุคคลภายนอกนั้น เงินที่บุคคลภายนอด ถือเป็นรายได้ ค่าบริการ ผู้ถูฏจ้างนนั้น จะต้องนำเงินจำนวนนั้นไปเสียภาษีอีกด้วย

ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน

ปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

จัดทำงบการเงิน โดยมีรายการย่อ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน

จัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีขึ้นเพื่อการตรวจสอบบัญชี

การยื่นงบการเงิน
ยื่นงบการเงินต่อ กรมที่ดินภายในจังหวัดภายใน 3 เดือนนับวันแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ไว้ ณ สถานที่ทำการ

ก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันปิดบัญชี

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ

ใส่ความเห็น