ตัวอย่าง รายงานการประชุม บริษัท ปังปอน จำกัด

[Total: 19 Average: 5]

ตัวอย่าง รายงานการประชุม…บริษัท รับทำบัญชีดอทคอม จำกัด…

ครั้งที่……1/2563………..

เมื่อ……01 มกราคม 2563………………….

ณ…….……บริษัท รับทำบัญชีดอทคอม จำกัด…………….

————————————-

ผู้มาประชุม…นาย โชคชัย พรหมชาติ.……………………………………………………………………

ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) นาย วิฆเนศร์ สุขประดับ และ นาย อรัญ ตานีเทพ………………….…………….

เริ่มประชุมเวลา……09.00 น..…………………………………………………………………………….

วาระที่ 1.การติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่

ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามคู่มือการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อวางแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทว่าจะต้องเป็นไปในทิศทางใด เพื่อให้การดำเนินงานภายในบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วาระที่ 2. การวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

เนื่องจากมีการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงมีความต้องการที่จะกระตุ้นศักยภาพการทำงานของพนักงาน จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อเสริมศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน

วาระที่ 3. สรุปปัญหา

เนื่องจากมีการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้พนักงานต้องมีการตื่นตัวเพื่อที่จะพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อระบบที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

วาระที่ 4. สรุปการประชุมใหญ่ประจำปี 2563

หลังจากได้ประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ตามวาระที่ 1 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ วาระที่ 2 เรื่อง การวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และวาระที่ 3 สรุปปัญหา ทางผู้บริหารได้เน้นย้ำถึงความรอบคอบในการทำงานของเจ้าหน้าทุกแผนก

วาระที่ 5. อื่นๆ

หลังจากได้สรุปวาระการประชุมตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่มีผู้เสนอเรื่องใดเข้าพิจารณาในการประชุม

เลิกประชุมเวลา…………17.00 น.…………………………………………………………………………

ผู้จดรายงานการประชุม

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ

ใส่ความเห็น