เครื่องจักร คือ (Equipment)

[Total: 636 Average: 5]

เครื่องจักร หมายถึง เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็นพลังงานเชิงกล เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า เป็นต้น

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เครื่องจักร

1.เมื่อกิจการซื้อเครื่องจักรโดยใช้เงินสด

2.เมื่อกิจการซื้อเครื่องจักรโดยยังไม่ได้ชำระเงินเงินค่าเครื่องจักร

เครื่องจักร คือ  (Equipment)
 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
chanatee ngeusa

Post a comment