หนี้สินระยะยาว คือ ( Long term Liabilities )

หนี้สินระยะยาว คือ ( Long term Liabilities )

หนี้สินระยะยาว ?

หนี้สินระยะยาว (Long term Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการจะต้องชำระต่อบุคคล สถาบันการเงินหรือกิจการอื่นๆ โดยมีระยะเวลาการชำระคืนเกินกว่า 1 ปี

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341

Last Updated on ตุลาคม 26, 2021 by pangpond

Scroll to Top