ตัวอย่างรายงานการประชุมปิดบัญชี

ตัวอย่าง รายงานการประชุม ปิดบัญชี ธนาคาร

รายงานการประชุม ปิดบัญชี ธนาคาร

ตัวอย่าง รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

บริษัท………………………………………………………………………จำกัด
ประชุม ณ สำนักงานบริษัท เลขที่…………………………………………………………………………………………………………………….
เริ่มประชุม เวลา……………………………………….น.

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1……………………………………………………………….         ประธานที่ประชุม
2………………………………………………………………          กรรมการ
3……………………………………………………………..           กรรมการ
โดย……………………………….ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณาเรื่องปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และทำธุรกรรมต่างๆ ทางการเงิน
การปิดบัญชี : ประธานเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และทำธุรกรรมต่างๆทางการเงินในนามบริษัท…………………………………………..จำกัด ดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ……………………บัญชี……………………………………
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ……………………บัญชี……………………………………
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ปิดบัญชีดังกล่าวตามเงื่อนไขที่เสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา………………….น.

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผู้มีอำนาจลงนาม
(ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรอง)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

รายงานการประชุมปิดบัญชี

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 23, 2021

Scroll to Top